English
العربية


הודעות מערכת בתי המשפט

פסקי דין והחלטות מתפרסמים באתר זה תוך 72 שעות מרגע פרסומם (למעט החלטות בית המשפט העליון)
הודעה חשובה לעניין תיקון תקנות סד"א – המצאה אלקטרונית – החל מתאריך 01/11/15 - 28/10/2015
החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע"ה - 2014, לא יופעל במועד שנקבע (17.9.15) והוא עתיד להתחיל לפעול ביום 17.7.16 - 11/09/2015
פסקי דין מרכזיים שניתנו בבית המשפט העליון בשנת המשפט 2015-2014 - 08/09/2015
דו"ח חוק חופש המידע 2014 - 01/07/2015
הפעלת שירות חדש במרכז המידע הטלפוני – מענה בצ'ט באמצעות אתר הרשות השופטת - 12/05/2015
מענה בצ'ט באמצעות אתר הרשות השופטת - שעות פעילות - 12/05/2015
חוזר סוגי העניינים שהמזכירות תטפל במהלך הפגרה, בימי ו', בערבי חג -ובמועדים מיוחדים - 1/03/2015
הפעלת שירות חדש במרכז המידע הטלפוני – מענה בצ'ט באמצעות אתר הרשות השופטת - 11/03/2015
פגרת הקיץ של בתי המשפט לשנת 2015, תחול בין התאריכים 21.07-05.09 - 04/03/2015
מעבר בית משפט השלום לענייני משפחה במחוז תל אביב - 28/01/2015
תיקון לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ד 2014: בעניין הגשת מסמך מקורי לבימ"ש. - 06/11/2014
ארכיב בית המשפט המחוזי ת"א (לרבות ארכיב תיקי עיזבונות) עובר מבניין הדר דפנה- בשד' שאול המלך 39 ת"א להיכל המשפט החדש בת"א – ארכיב בית המשפט המחוזי ת"א קומה 3 (מינוס 3) ברח' ויצמן 1 ת"א. קבלת קהל בארכיב במבנה החדש החל מתאריך 7/10/2014. - 07/10/2014
עלון שופטים ע"ש השופט שמואל ברוך ז"ל, גיליון מיוחד של מדור משפט עברי (ספטמבר 2014) - 29/09/2014
הגבלת שעת הגשת בקשות מרחוק למערכת "נט המשפט" - 19/08/2014
הוראות נוהל נשיא בית המשפט העליון: נוהל טיפול בבקשות לשינוי מועדי דיון – 18/5/2014- 24/04/2014
עדכון גרסאות דפדפנים באתר נט-המשפט באינטרנט- 08/04/2014
הנחיות נשיא בית המשפט העליון לעניין מינוי שופטים לבתי המשפט לעניינים מינהליים- 07/04/2014
נוהל נשיא בית המשפט העליון - שמיעה רצופה של תיקים פליליים - נקצבת תקופה של 60 ימים, החל מיום 1.1.2014, לצורך התארגנות והסתגלות- 09/01/2014
נוהל קיום דיוני מעצרים בפני שופט במהלך שבת וחג שצירופם עולה על 48 שעות- 25/08/2013
הנחיית הנשיא א' גרוניס - קיום דיוני מעצרים ברצף שבת וחג- 19/08/2013
הסכמה לעניין קבלת כתבי בי-דין בדואר אלקטרוני- 09/02/2011
הודעות נוספות נמצאות באתר הדוברות
מידע כללי
בית המשפט העליון
הנהלת בתי המשפט
משמר בתי המשפט
מחלקת המחקר
דו"חות ונתונים סטטיסטים
בתי הדין לעבודה
השופטים והרשות השופטת
גיליון מיוחד של עלון השופטים
לשכת הדוברת
דיונים מבית המשפט העליון
המכון להשתלמות שופטים
פרטי בתי משפט ומידע נוסף
בית המשפט העליון
בתי משפט
מרכז מידע טלפוני
077-2703333
תורנויות בפגרת ביהמ"ש
מידע שימושי
חוברות הסבר
אגרות
טפסים
חוק חופש המידע
אפוסטיל
הצעות עבודה ומכרזים
קריירה-עוזר משפטי/מתמחה
תוכניות לימודים בביהמ"ש
גורמי חוץ קשורים
קישורים לאתרים אחרים
פניות הציבור וביקורת פנים
מידע בנושא נגישות